welcome to IMJOMYONG Cop.
KoreanChinese
  • IMJOMYONG
  • IMJOMYONG
  • IMJOMYONG

联系信息
小小感动的差距始于IM照明。

名称 电话 电子邮件
1 董事长

朴世斗

+82-10-5257-1841
+86-132-1004-0081

aimpsd@hanmail.net

2 中国法人 总经理 Kim Yong-dae

186-6393-3309

yd1700@naver.com

3 品质C

Kang hun

186-6027-9209

Peter69@naver.com

4

市场开发C

Joo In-sun

186-5321-3173

Insun@aimgc.com
koalla00@naver.com

5

生产B

Park Young-woon

186-6390-3673

pyw7376@naver.com

6

市场/开发

Kim Il-kwang

139-6389-3057

 
7
市场/开发
Wang JanPei

136-0639-0847

 
8

总务

Sim Moon-sun

158-2003-2425

 
9 会计

Kim Hae-ok

138-0642-2375

 
10 贸易

Shun ZhenZhen

158-6302-8952

 
IMJOMYONG
[IMJOMYONG]   地址. 中国 青岛市 城阳区 流亭镇 仙山路 中段   电话. +86-532-6691-7211   传真. +86-532-6691-9129
[IMGLOBAL Co., Ltd.]   地址. 韩国仁川广域市富平区淸川洞415-5   电话. +82-32-507-1801   传真. +82-32-507-1807
[IMCT Co., Ltd.]   地址. 韩国京畿道 坡州市 法院邑 大陵里 340   电话. +82-31-959-5100   传真. +82-31-959-0083
Copyright © IMJOMYONG Crop. All rights reserved. [Admin]